Medlemskap

50kr / år

Blir du medlem i föreningen så får du får du rösträtt på medlemsmöten och medverka på slutna medlemsaktiviteter.

Dina personuppgifter används för att bekräfta ditt medlemskap, rapportera vår verksamhet till ABF (vid studiecirklar), och för att kontakta dig. Vi kommer inte använda dem till någonting annat. De sparas endast under ditt medlemskap och fram tills slutet på året, du kan när som helst kräva att helt raderas från registret.

För att få arbeta i Makerspacet måste du vara betald medlem i föreningen och skriva på Användningsavtalet, en kort sida med våra gemensamma förhållningsregler. Styrelsen kan göra undantag i enstaka fall.

Blipp

Just nu delar vi inte ut några nya blippar pga pandemin
50kr / månad | 550 / år

Passar inte öppettiderna för dig? Vill du komma och gå när du vill? Som tur är så har vi blipplås till lokalen, det betyder att för en avgift kan du få en blippnyckel så att du kan ta dig in i huset och lokalen när som helst. Med blippen hjälper du Make One ekonomiskt, och möjliggör att vi kan köpa in mer material och tjänster.

Blipp utlöses när lokalen har öppet, du kan också kontakta oss. Priset kan komma att ändras med tiden, men du är alltid med i den diskussionen och ett ev. nytt pris gäller endast framtida betalningar.

Företagsmedlemskap

500kr / år

Om ditt företag vill nyttja lokalens tillgångar så måste ni ansöka om företagsmedlemskap. Syftet med medlemskapet är att ni använder föreningens tillgångar sporadiskt eller över en kortare period, t.ex för att utveckla en prototyp, inte att ni hyr lokalen eller låser upp delar av den över en längre period. På plats gäller samma regler för er som övriga medlemmar.

För att ansöka om företagsmedlemskap skickar du ett mail till oss (finns på sidan Om Oss eller längst ner), då vill vi ha namn, organisationsummer, address och en beskrivning på vad ni vill använda Make One till. Man kan givetvis vara stödmedlem.

Utöver företagsmedlemskapet behöver närvarande anställda vara medlemmar i föreningen.

Alla medlemskap gäller från och med inkommen betalning.

Bli medlem

Medlemsavgiften på 50 kr skickas via Swish eller Bankgiro, märk betalningen med ditt personnummer. Ditt medlemskap gäller i ett år från och med inkommen betalning.

Swish: 123 172 52 74
Bankgiro: 328-5442, Swedbank
Stadgar

Stadgar för Make One

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Make One.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Södertälje.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främja olika former av skapande och delning av kunskap genom att ge tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad person som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet i enighet med årsmötets beslut.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas var för sig av två medlemmar i föreningen, dessa utses vid styrelsens konstituerande möte. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse annan medlem att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Hur föreningens tillgångar ska användas beslutas på det sista årsmötet.